När någon dör måste dödsboet enligt lag upprätta en bouppteckning. I den fastställs vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar samt testamentstagare och den innehåller en redovisning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Är den avlidne gift skall båda makarnas egendom redovisas.

Bouppteckningen ligger till grund för framtida bodelning samt arvskifte och är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader från dödsdagen och lämnas till Skatteverket senast en månad efteråt. Man kan få anstånd för en senare inlämning om särskilda svårigheter föreligger men anståndet måste begäras inom ovan nämnda tre månader.

Dödsbodelägarna är ansvariga för att en deklaration och en bouppteckning upprättas, att dödsboets egendom förvaltas, att dess skulder betalas om medel finns annars att anstånd med betalning begärs och att arvskifte utförs.

Bouppteckningen ska förrättas av två utomstående personer med goda kunskaper inom arvsrätten, så kallade förrättningsmän. Förutom upprättandet av bouppteckningen, ska de anteckna och värdera kvarlåtenskapen, kalla samtliga dödsbodelägare till bouppteckningen samt bör ge juridisk information och vägledning. Förrättningsmännen ska vara två oberoende personer, alltså, de får inte vara dödsbodelägare, efterarvingar eller någon annan person som ska ta del av arvet.

Om det finns testamente efter den avlidne bör den som har boet i sin vård snarast läsa testamentet eftersom det bl.a. kan innehålla föreskrifter om den avlidnes begravning.

Under vissa omständigheter kan en s.k. dödsboanmälan ersätta bouppteckning. Det kan ske om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och övriga utgifter med anledning av dödsfallet. Dödsboanmälan kan endast upprättas av kommunen.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med våra jurister på vår byrå i Göteborg är du välkommen att höra av dig. De kan inte bara hjälpa er med att upprätta bouppteckning utan även bistå med hjälp av förvaltningen av dödsboet i den omfattning ni önskar.