Göteborgs begravningbyrå

Bouppteckning

När någon avlider kan den lämna saker, pengar och fastigheter efter sig. Detta är tillgångar som måste tas omhand, även i en jobbig sorgeprocess. Det första som sker när någon gått bort är att en bouppteckning upprättas. I den fastställs den bortgångnes alla tillgångar och skulder, liksom vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar samt testamentstagare.

 

Vi på Göteborgs Begravningsbyrå har haft ett långt samarbete med Fjällmans Juridik. De har lång erfarenhet av boutredning och bouppteckning i Göteborg med omnejd. Vi hjälper er att komma i kontakt med en av juristerna.

Boutredning
En boutredning är ett samlingsnamn för förrättande av bouppteckning, genomförande av dödsboförvaltning, upprättande av arvskifte samt avveckling av dödsboet.

 

Under tiden som en boutredning sker ska skulder betalas, eventuella fordringar drivas in och bostad sägas upp eller säljas. Abonnemang ska sägas upp eller överlåtas till någon annan. Finns det tillgångar som värdepapper ska ibland även dessa säljas. Om det finns ett testamente från den avlidne tas det hänsyn till detta under boutredningen.

 

Bouppteckning
Bouppteckningen är det första steget du tar för att sedan kunna gå vidare till dödsboförvaltning och arvskifte. Bouppteckningen ligger till grund för eventuell bodelning och är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

 

Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader från dödsdagen och lämnas in till Skatteverket senast en månad därefter. Anstånd kan ansökas hos Skatteverket för senare inlämning.

 

Vem får upprätta en bouppteckning?
Bouppteckningen uppges av den person som känner boet bäst, en så kallad bouppgivare. Att tänka på är att en bouppteckning inte får upprättas av dödsboägarna helt på egen hand. Processen kräver att två utomstående förrättningsmän förrättar och undertecknar bouppteckningen. Dessa två har båda ett juridiskt ansvar. För att allt ska bli rätt och korrekt utfört är det bra att ta hjälp av experter på familjerätt.
Vilka ska kallas till bouppteckning?
Samtliga dödsbodelägare, det vill säga: legala arvingar, efterarvingar och universella testamentstagare, ska enligt lag skriftligen kallas till bouppteckningsförrättningen i god tid. Dödsbodelägarna har ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningen. Det är endast den som uppger boet som måste närvara.

 

Dödsboanmälan
Dödsbodelägarna är solidariskt ansvariga för att förvalta och avveckla dödsboet. I de fall den avlidne saknar tillgångar kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning. Dödsboanmälan utreds och upprättas av socialförvaltningen i den avlidnes kommun. Vi har alla rätt till en värdig begravning, dödsboet kan därför ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen för begravningen.